čeština - Kč Slovenčina - € Deutsch - € English - €

Přepravní řád - zkrácený

Stěžejní body Smluvních přepravních podmínek linek STUDENT AGENCY

Smluvní přepravní podmínky, jsou vydávány v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a jsou k nahlédnutí na každém prodejním místě a v každém vozidle těchto linek. Pro všechny vztahy vyplývající ze Smluvních přepravních podmínek je za rozhodné právo považováno právo ČR, dle nařízení 593/2008 (článek 5, odstavec 2) – Řím I.

Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob

Nákupem jízdenky/vkladem na konto/Kreditovou jízdenku klient souhlasí se Smluvními přepravními podmínkami a uděluje dopravci souhlas se zpracováním osobních údajů. Nákupem/vkladem stvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami. Cestujícímu nevzniká právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil dopravce (např. dopravní nehoda, neprůjezdná dálnice, kalamita a jiné nepředvídatelné události). Cestující je povinen se při převzetí jízdenky přesvědčit, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Za nevyužitou nebo částečně využitou jízdenku se jízdné nevrací.

Jízdní doklad a jeho náležitosti

Pro jakoukoliv manipulaci s jízdenkou/rezervací je vyžadováno devíti/desetimístné číslo jízdenky. Cestující je povinen zaplatit cenu za přepravu (dále jen „jízdné“) podle tarifu platného v den přepravy. Jízdenka s rezervací je zároveň místenkou. Všichni cestující, uplatňující nárok na některou ze slev poskytovaných na konkrétní lince, jsou povinni při nástupu do autobusu prokázat svůj nárok na uplatňovanou slevu. Zničené, ztracené a odcizené jízdenky nejsou dopravcem nahrazovány ani propláceny.

Přeprava osob a zvířat

Cestující je povinen být během celé jízdy připoután, pokud je jeho sedadlo bezpečnostním pásem vybaveno. Každý cestující má nárok pouze na 1 sedadlo. Dopravce nezajišťuje asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Vozidla dopravce nejsou bezbariérové.
Děti od 0 do 2 let včetně lze přepravovat na vnitrostátních linkách bez nároku na sedadlo zdarma. S jedním dospělým lze však zdarma přepravit maximálně jedno dítě. Samostatně cestující nezletilí na mezinárodních linkách 10 – 17 let včetně jsou povinni před nástupem do autobusu předložit formulář Plné moci vyplněný jejich rodiči či zákonnými zástupci. V autobuse lze přepravovat vodící a asistenční psy (náležitě označené a s průkazem). Na vnitrostátních linkách lze zvířata přepravovat pouze bezpečně umístěna v přepravních skříňkách, klecích či taškách s nepropustným dnem. Takto přepravovaná zvířata jsou přepravována zdarma a cestují na klíně či pod nohama majitele. Na mezinárodních linkách není možná přeprava zvířat, výjimku tvoří pouze vodící a asistenční psi.

Přeprava zavazadel, kočárků a jízdních kol

Za ruční zavazadla jsou považována zavazadla, která jsou snadno přenosná, lze je umístit na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, o rozměrech max. 15 x 25 x 35 cm. Za ruční zavazadla v průběhu cesty odpovídá cestující. Na vnitrostátních linkách přepravujeme zdarma 2 ruční zavazadla, 2 zavazadla v zavazadlovém prostoru nepřesahující rozměry 30 x 60 x 80 cm a váhu 30 kg. Na mezinárodních linkách (vyjma Slovenska a Maďarska) přepravujeme zdarma 1 ruční zavazadlo, 1 zavazadlo v zavazadlovém prostoru nepřesahující rozměry 30 kg a rozměrů 30 x 60 x 80 cm. Na linkách na/ze Slovenska, do/z Maďarska přepravujeme 2 ruční zavazadla zdarma. Za každé zavazadlo v zavazadlovém prostoru/za přepravu kola je cestující povinen uhradit poplatek dle podmínek dané linky. Pokud zavazadlo přesahuje rozměry 30 x 60 x 80 cm nebo váhu 30 kg, je účtován 1 poplatek za překročení těchto rozměrů/váhy. V případě, že toto zavazadlo je i nadpočetné (tedy je za něj vyžadován poplatek za dopravu), hradí se poplatek 2x. Za jedno zavazadlo lze účtovat max. 2 poplatky. V autobuse nelze přepravovat zavazadla, která přesahují rozměry 150 x 150 x 150 cm a jejichž hmotnost přesahuje 50 kg. Jízdní kola, lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny. Tato zavazadla jsou přepravována za poplatek. Při ztrátě, odcizení, či poškození zavazadel musí být cestujícím u stewardky či řidiče spoje vyžadován zápis o této situaci ihned po příjezdu do cílové stanice.

Plné znění Smluvních přepravních podmínek